Océanie Population
2009
Population
2012
Population
2013
Population
2014
Superficie
(1)
Densité
2013 (2)
Australie 21 262 641 22 015 576 22 262 501 22 507 617 7 886 650 2,8 AU
Australie
Cook (îles) 11 870 10 777 10 447 10 134 240 43,5 XZ îles Cook
Fidji 944 720 890 057 896 958 903 207 18 270 49,1 FJ Fidji
Kiribati 112 850 101 998 103 248 104 488 811 127,3 KI Kiribati
Marshall 64 522 68 480 69 747 70 983 11 854 5,9 MH iles Marshall
Micronésie 107 434 106 487 106 104 105 681 702 151,1 FM Micronésie
Nauru 14 019 9 378 9 434 9 488 21 449,2 NR Nauru
Nioué 1 398 1 269 1 229 1 190 260 4,7 XZ Nioué
Nouvelle Zélande 4 213 418 4 327 944 4 365 113 4 401 916 268 680 16,2 NZ Nouvelle-Zélande
Palau 20 796 21 032 21 108 21 186 458 46,1 PW Palau
Papouasie 6 057 263 6 310 129 6 431 902 6 552 730 462 840 13,9 PG Papouasie
Pitcairn 48 67 60 48 47 PN Pitcairn
Salomon 595 613 584 578 597 248 609 883 28 450 21,0 SB Salomon
Samoa 219 998 194 320 195 476 196 628 2 944 66,4 WS Samoa
Timor oriental 1 131 612 1 201 255 1 172 390 1 201 542 15 007 78,1 TL Timor Oriental
Tonga 120 898 106 146 106 322 106 440 748 142,1 TO Tonga
Tuvalu 12 373 10 619 10 698 10 782 26 411,4 TV Tuvalu
Vanuatu 218 519 227 574 261 565 266 937 12 200 21,4 VU Vanuatu
Total 35 109 992 36 187 667 36 621 550 37 080 880 8 710 208 4,15 h./Km2
 (1) en Km2  –  (2) Nombre d’habitants par Km2 en 2012
1 pays ( Australie) regroupe 60% de la population de l’Océanie
Graphique : Population de l'Océanie en 2011
Population de l’Océanie en 2011